branches lengkeek

Gedegen onderzoek naar constructiefouten

Succesvolle pilot bij Gemeente Waalwijk.
Duidelijk Lengkeek.

Introductie

In 1997 is van het Rijk de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting overgedragen aan de gemeente. Zo kwamen onder meer kosten verband houdende met onderhoud aan de buitenkant van een gebouw, uitbreiding, nieuwbouw, aanpassing en constructiefouten voor rekening van de gemeente. Binnenonderhoud van een schoolgebouw en onderhoud van een schoolterrein kwamen voor rekening van de school. De wetswijziging van de Wet op Primair Onderwijs per 1 januari 2015 heeft echter tot gevolg gehad dat de gemeentelijke zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen van primair en (voorgezet) speciaal onderwijs verviel.

Sinds 2015 zijn deze scholen zelf verantwoordelijk voor het groot onderhoud van hun school. Gehandhaafd blijft echter dat de gemeente verantwoordelijk blijft voor herstel van constructiefouten en herstel/vervanging van schade aan gebouwen, onderwijsleerpaketten en meubilair als gevolg van bijzondere omstandigheden.

Constructiefout

Vanwege reeds lopende contacten met de gemeente Waalwijk werden wij door hen afgelopen jaar verzocht om te onderzoeken of er sprake was van een constructiefout in het dak van een basisschool. De gemeente Waalwijk heeft een melding van een basisschool aangegrepen om ons in te schakelen en ons onderzoek als pilot te gebruiken.

In de praktijk komen scholen regelmatig met constructiefouten in aanraking. Wanneer is iets nu een constructiefout? Het antwoord op die vraag is van belang om te weten wie de kosten van herstel voor zijn rekening moet nemen.

Onderzoek en hersteladvies
Om hier meer duidelijkheid in te krijgen is het verstandig een bouwkundig rapport op te laten maken. Immers volgt uit een bouwkundig rapport of er al dan niet sprake is van een constructiefout. Tevens komt de hoogte van het bedrag van herstel vast te staan.

Wij hebben hiervoor de bouwkundige tekeningen geraadpleegd, overleg gevoerd met de vertegenwoordiger van de school en ter plaatse onderzoek uitgevoerd. Vervolgens werd een expertiserapport opgesteld dat in concept zowel aan de gemeente als aan het schoolbestuur werd voorgelegd. In het rapport werd ingegaan op de bouwkundige situatie en op de vraag of sprake is van een constructiefout. Tevens werd een hersteladvies gegeven en werden de herstelkosten begroot.

Zowel schoolbestuur als de gemeente waren uitermate tevreden over het uitgevoerde onderzoek. Met alle schoolbesturen in de gemeente is inmiddels de afspraak gemaakt dat indien de discussie omtrent een constructiefout zich voordoet, Lengkeek zal worden ingeschakeld als onafhankelijk bureau. Tussen de gemeente en schoolbesturen zijn inmiddels afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van onze inschakeling.

Gelet op de nieuwe wetgeving zal dit komende jaren niet alleen gaan spelen bij de gemeente Waalwijk maar in alle gemeenten in Nederland.
Voor zover ook uw gemeente met zulke problematiek in aanraking komt en u vragen heeft, kunt u daarover contact opnemen met onze collega Ing. Hans Smeets NIVRE-re. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.

Bekijk alle cases